Smluvní ujednání

Aby to mezi námi fungovalo.


Objednání / rezervace:
Závaznou objednávkou se rozumí písemná / emailová / ústní komunikace, kde objednavatel souhlasí s naší nabídkou ( cenovou, programovou, technickou ).
Pro soukromé akce je rezervace platná po uhrazení ( připsání ) min. 50% z celkové kalkulace na náš bankovní účet.

Platba:
Úhrnná cena je splatná hotově v den konání / převodem na bankovní účet, splatnost 5 dní, není-li uvedeno písemně jinak. Pro případ nedodržení termínů splatnosti, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení a to ode dne následujícího po splatnosti nezaplacené částky dohodnuté smluvní odměny do zaplacení.

Storno:
- zrušení / změna závazné objednávky 2 dny před plánovaným termínem nebo v den konání akce = 100% z celkové kalkulace
- zrušení / změna závazné objednávky méně než 30 dní před plánovaným termínem = 50% z celkové kalkulace
- zrušení / změna závazné objednávky více jak 30 dní před plánovaným termínem = 30% z celkové kalkulace
Platba storno poplatku: hotově / bankovním převodem max.do 2 pracovních dnů.

Smluvní pokuta pro dodavatele:
Pro případ nedodání objednané služby je sjednána mezi Objednavatelem a Dodavatelem Smluvní pokuta ve výši 100% částky za objednanou službu. Splatnost do 7 dní na účet objednavatele.

Dodavatel:
Dodavatel se zavazuje zajistit či dodat vystoupení / produkci / techniku / inventář ve sjednané době, objemu a místo dle potvrzené objednávky.

Objednatel:
Objednavatel zajistí a připraví dle technických podkladů a podmínek od dodavatele potřebný prostor pro zdárnou realizaci akce. Odpovídá za škody na zdraví i majetku dodavatele, pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a ostatních obecně závazných předpisů ze strany objednavatele. V ceně pronájmu textilu je čištění / vyprání v průmyslové čistírně. V případě nevratného poškození zapůjčeného textilu ( nelze vyprat, roztrženo, propáleno, atd. ) je povinen nájemce uhradit pořizovací cenu poškozené položky.

Ostatní:
Pokud bude vystoupení / pronájem znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany, např. přírodní katastrofa, vichřice, epidemie, apod., nebo z důvodů nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně dodavatele, např. vážné onemocnění či úmrtí, úraz, úmrtí v rodině atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody - neplatí pro již realizované = probíhající akce. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit. 
Nepřízeň počasí, malý zájem o vstupenky, atd. není důvod k odstoupení od smlouvy = závazné objednávky. Čekání na místě dodání ( např. nevyklizený prostor, zmatky s umístěním, atd. = 400Kč / osoba / započatá hodina )
Je-li akce plánována na přírodní prostředí ( hudební produkce, divadlo, taneční vystoupení, atd. ), je povinen pořadatel zajistit vodě a vlhku odolnou zastřešenou plochu. Klesne-li teplota pod 15° C zajistí pořadatel náhradní kryté prostory – platí i pro vystoupení v interiéru.
Objednavatel si vyžádá povolení akce u příslušného úřadu a přísl. autorské organizace podle platné vyhlášky.
Obsah smlouvy se považuje za věc důvěrnou a informace nenáleží třetí straně.
Smluvní podmínky nabývají platnost a účinnost objednáním našich služeb ( emailová či jiná komunikace ), její změny a doplňky musí mít písemnou formu / email a musí s tímto souhlasit obě smluvní strany.

Aktualizace 8.10.2016