Aby to mezi námi fungovalo.


Objednání / rezervace:
Závaznou objednávkou se rozumí písemná / emailová / ústní komunikace, kde objednavatel souhlasí s naší nabídkou ( cenovou, programovou, technickou ).
Pro soukromé akce je rezervace platná po uhrazení ( připsání ) min. 50% z celkové kalkulace na náš bankovní účet.

Platba:
Úhrnná cena je splatná hotově v den konání / převodem na bankovní účet, splatnost 5 dní, není-li uvedeno písemně jinak. Pro případ nedodržení termínů splatnosti, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení a to ode dne následujícího po splatnosti nezaplacené částky dohodnuté smluvní odměny do zaplacení.

Storno:
- zrušení závazné objednávky 2 dny před plánovaným termínem nebo v den konání akce = 100% z celkové kalkulace
- zrušení závazné objednávky méně než 30 dní před plánovaným termínem = 50% z celkové kalkulace
- zrušení závazné objednávky více jak 30 dní před plánovaným termínem = 30% z celkové kalkulace
Platba storno poplatku: hotově / bankovním převodem max.do 2 pracovních dnů.

Smluvní pokuta pro dodavatele:
Pro případ nedodání objednané služby je sjednána mezi Objednavatelem a Dodavatelem Smluvní pokuta ve výši 100% částky za objednanou službu. Splatnost do 7 dní na účet objednavatele.

Dodavatel:
Dodavatel se zavazuje zajistit či dodat vystoupení / produkci / techniku / inventář ve sjednané době, objemu a místo dle potvrzené objednávky.

Objednatel:
Objednavatel zajistí a připraví dle technických podkladů a podmínek od dodavatele potřebný prostor pro zdárnou realizaci akce. Odpovídá za škody na zdraví i majetku dodavatele, pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a ostatních obecně závazných předpisů ze strany objednavatele. V ceně pronájmu textilu je čištění / vyprání v průmyslové čistírně. V případě nevratného poškození zapůjčeného textilu ( nelze vyprat, roztrženo, propáleno, atd. ) je povinen nájemce uhradit pořizovací cenu poškozené položky.

Ostatní:
Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, apod., nebo z důvodů nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně dodavatele, např. vážné onemocnění či úmrtí, úraz, úmrtí v rodině atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit.
Nepřízeň počasí, malý zájem o vstupenky, atd. není důvod k odstoupení od smlouvy.
Je-li akce plánována na přírodní prostředí ( hudební produkce, divadlo, taneční vystoupení, atd. ), je povinen pořadatel zajistit vodě a vlhku odolnou zastřešenou plochu. Klesne-li teplota pod 15° C zajistí pořadatel náhradní kryté prostory – platí i pro vystoupení v interiéru.
Objednavatel si vyžádá povolení akce u příslušného úřadu a přísl. autorské organizace podle platné vyhlášky.
Obsah smlouvy se považuje za věc důvěrnou a informace nenáleží třetí straně.
Smluvní podmínky nabývají platnost a účinnost objednáním našich služeb ( emailová či jiná komunikace ), její změny a doplňky musí mít písemnou formu / email a musí s tímto souhlasit obě smluvní strany.

Aktualizace 8.10.2016